GPS-wandelingen.nl

GPS wandelen in Nederland

Een ruim 18 km lange rondwandeling door de Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD). De wandeling loopt door de uitgestrekte duinvlakte van Panneland en een prachtig gevormd gemengd bos. Tijdens de wandeling kunt u damherten tegenkomen die ooit zijn ontsnapt uit een hertenkamp.

Het startpunt van de wandeling ligt in de omgeving van het Koffiehuis Het Pannenland (Vogelenzang, Gemeente Bloemendaal). De wandeling is voor een groot deel afgezet met groene en blauwe markeringspaaltjes.

nh003 damherten001De Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD) is ontstaan als onderdeel van het Jonge Duinlandschap, van de 11e tot de 18e eeuw. In feite liggen deze duinen bovenop de duizenden jaren oude strandwallen van het Oude Duinlandschap. Tot 1850 werden de duinen nog niet intensief gebruikt; er werd gejaagd, gestroopt en er stonden enkele boerderijen. In het Noord-Hollandse deel bewerkten inwoners van Zandvoort tientallen aardappelakkertjes. In 1851 werd met Engels kapitaal de NV Duinwater-Maatschappij opgericht. Het water werd uit de duinen bij Vogelenzang gehaald en door een grote leiding naar de hoofdstad getransporteerd. De waterwinning heeft de AWD beschermd tegen de aanleg van wegen en woonwijken. Aan de andere kant heeft de waterwinning ook een negatief effect op de duinen gehad: de grondwaterstand daalde, waardoor duinvalleien verdroogden; en sinds 1957 werd voedselrijk rivierwater geïnfiltreerd om de waterwinning te vergroten. Sinds 1975 wordt het rivierwater evenwel voorgezuiverd. Getuige de vele bijzondere waterplanten en -dieren behoren de infiltratiegeulen nu tot de schoonste watertypen in Nederland. In 1990 werd formeel vastgelegd dat natuurbeheer de tweede hoofdtaak is van Waternet, naast de drinkwaterwinning.

Het duinlandschap wordt ten dele bepaald door oude stuifduincomplexen in de buitenduinen, grote valleien in het middenduin en de resten van oude loopduinen in het oosten. Door de vele vergravingen (voor de waterwinning) is veel van het oorspronkelijke landschap verdwenen, maar in het zuiden zijn de duinen nog grotendeels intact. Als gevolg van de grote variatie in landschap en begroeiing heeft de AWD een rijke flora en fauna en in het bijzonder een rijk insectenleven. Het terrein bestaat uit bos en struweel, open plekken met stuifzand, vochtige en moerassige valleien en droge vlakten. Op plaatsen die blootstaan aan de zoute zeewind staan typische soorten als Helm, Zeeraket en Zeemelkdistel. In de binnenduinbossen groeien bijv. Kamperfoelie, Look-zonder-look en Adelaarsvaren. In totaal groeien er ruim 660 plantensoorten waarvan 27 bijna nergens anders in Nederland voorkomen.

Jaarlijks broeden er ongeveer 100 vogelsoorten waaronder duinvogels als Roodborsttapuit en Braamsluiper maar ook rietvogels zoals Blauwborst en Rietzanger. De AWD vormen een kerngebied voor de Duinhagedis; dat wil zeggen dat, in vergelijking met de andere kustduinen, er hier zoveel voorkomen dat ze van hieruit de andere duinen kunnen gaan bevolken. Uitgebreid aanwezig zijn Vos, Ree en Damhert, mede omdat er momenteel niet op deze dieren wordt gejaagd. Kleine roofdieren zoals Hermelijn, Wezel en Bunzing zijn niet zo talrijk. Het Konijn, eeuwenlang de hoeksteen van het duinecosysteem, is in de jaren 90 dramatisch achteruitgegaan door het VHS-virus. Vleermuizen overwinteren in oude bunkers uit de Tweede Wereldoorlog en jagen 's zomers in grote aantallen boven geulen en kanalen. Door de aanwezigheid van de vele waterpartijen zijn de AWD uitzonderlijk rijk aan libellen en wordt ook de zeldzame Waterspitsmuis vrij vaak waargenomen.

 

Bron: http://www.kustgids.nl/awd/

 

       

Reacties   

0 # Afsluiting hekH.P. Balkhoven 20-09-2009 12:28
Halverwege de wandeling kom je voor een afgesloten hek. Het hek is hoog dus er over klimmen wordt moeilijk. Mogelijkheid is om via de grote parkeerplaatst de route te vervolgen.
Antwoorden | Melden aan beheerder

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

- | - | -

Copyright ┬ę 2007 - 2023. All Rights Reserved.